Custom Search

e enjte, 10 shtator 2009

Bota e sé ardhmes.....Wireless Transmetim i elektricitetit

Duke aritur té béjné realitet, vizionin e Nikola Tesla (Sic e kemi dégjuaré dhe nga fizika ) nje grup shkencétarésh nga Universiteti i MIT krijuan para disa vjetesh kompanin WiTricity me qéllim té arijné transmetimin e elektricitetit né ményre wireless......Ne expoziten TED 2009 u u bé njé prezantim i aritjes mbi kété teknologji dhe kjo kompani shpreson qé shumé shpejt té nxjerri jasht perdorimit kabllet e elektricitetit dhe batarité e aparateve elektronike qé kontribojné shumé né ndotjen e mjedisit...Duke filluaré me experimentin e suksesshém te ndezjes se nje llambe 60watt , népérmjet transmetimit té elektricitetit wireless(pa kabéll) nga nje distance 3 metrash eshte e dukshme qe kjo teknologji eshte arritur dhe éshte né rugé te hyrjes se saj ne tregun boteror....Persa i perket sigurise sé késaj teknologjie té re ....(se té gjithé besoj qe behemi kureshtar , se si éshté e mundur té mos jeté e démshme pér shéndetin njerézor ky transmetim i elektricitetit né ményre wireless.....) , kompania WiTricity deklaron qé kjo teknologji e re nuk ka asnjé transmetim té radioenergjis sepse nuk existojne valé Elektrike...Transmetimi i elektricitetit ralizohet brenda valéve magnetike qé jane té njéjta me ato té Tokés dhe qé jane te sigurta pér shéndetin e Njerézve dhe té kafshéve...Madje transmetimi béhet ndérmejt aparateve qe funksionojne né té njéjtén frekuencé, gjé qé éshte e pamundur té realizohet ne ambiente natyrale.....Ne videon e méposhtme qé ju sugjeroj ta shikoni te gjithé,Eric Ciler provon me sukses pér here té paré para publikut ,ndezjen e nje televizori LCD ne menyre wirelles fal késaj teknologjie té re..gjithashtu provon karikimin e disa telefonave te fundit (androoid,iphone,Nokia) duke shfrytézuare té njéjtat vale magnetike qe punon televizori LCD....Imagjinoni né shtepin tuaj té sé ardhmes nuk do te existojé mé asnjé kabel elektriké dhe asnje brizé, dhe cdo aparat elektroniké qe do te keni do te funksionoj ose do te karikohet wireless falé késaj teknologjisé sé re .......Adi Stefa

e diel, 12 korrik 2009

Linux nje platforme falas

Linux éshte njé platformé ,njé Operating system i ngjashém me até té Windows XP por me ndryshime shume té médha...Ajo qé e bén te vecante dhe té shume perdoret kohét e fundit dhe madje té integrohet dhe né kompani te ndryeshme, éshte se éshte nje system falas...Nuk duhet te paguani asnje license perdorimi si behet ne windows XP, si dhe per programe te ndryeshme qe punojne ne platformén e Windows XP....Kompani té ndryeshme paguajné me milliona leke per licensat legale te platformes XP, dhe né kété menyre pérpiqen kohet e fundit te intergrojne systemet Linux si syteme bazore perdorimi..Linux éshte njé system falas dhe me shume avantazhe nga Windows XP...Ne systemin linux do te haroni fjalen virus.. nuk kapni asnjé virus nga interneti, eshte nje systemi i mbrojtur nga kéto probleme dhe zhvilluesit kane arritur té mbyllin cdo dritare per futjen e virusave te ndryeshme...gje qé nuk eshte e mundur ne Windows XP dhe here pas here ngjisim viruse duke na shkateruar systemin tone. Zhvilluesit e Linux jane komunitete te ndryeshme shkencore qe i zhvillojne dhe i saportojne shume mire né forume té ndryeshme pér cdo probleme qé do te perballoni nga fillimi i installizimit deri né perdorimin tuaj ditoré.... Tani si mund te provoni nése ju pelqen ky system Linux qe té filloni ta perdorni dhe te familarizoheni me té? Une do ju sugjeroja nje ményre qe sipas asaj ményre mund te keni Windows XP si programin tuaj bazor dhe nje program qe quhet vmware, ku mbi kété program, mund te instalizoni né menyre virtual mé shume se njé system , operating system si psh linux ,solaris, e tjera....Ajo qe duhet té béni eshte te béni download programin vmware ta instalizoni dhe pastaj té filloni te instalizoni mbi té ,nje sistem linux te déshires tuaj...Une psh kam 2 systeme mbi vmware ,kam ubuntu linux, dhe debian 5, duke paré keshtu dhe diferencat e tyre né pergjithesi...Nése nuk do te ndiqni kete menyre atehere do ju duhet ta ndani diskun tuaj ne dy pjese dhe te instalizoni ne menyre realle linuxin e déshire tuaj....
Per té béré download programin vmware vizitoni keto link dhe shkarkoni 5 pjeset e e programit vmware...Pasi ti beni download vini keto 5 pjese ne nje kartele dhe decompresioni vetem pjesen e paré..pas késaj procedure beni instalizim programin vmware....

http://rapidshare.com/files/251674667/VMware.Workstation.For.Windows.32-bit.And.64-bit.6.5.2.Build.156735.part1.rar

http://rapidshare.com/files/251678516/VMware.Workstation.For.Windows.32-bit.And.64-bit.6.5.2.Build.156735.part2.rar

http://rapidshare.com/files/251682359/VMware.Workstation.For.Windows.32-bit.And.64-bit.6.5.2.Build.156735.part3.rar

http://rapidshare.com/files/251686334/VMware.Workstation.For.Windows.32-bit.And.64-bit.6.5.2.Build.156735.part4.rar

http://rapidshare.com/files/251690179/VMware.Workstation.For.Windows.32-bit.And.64-bit.6.5.2.Build.156735.part5.rar

Pasi te keni mbaruare me instalizimin e vmware, mé voné do ju duhet te shkarkoni njé system linux si ubuntu ose debian ose cfare ju déshironi une ju sugjeroj ubuntu...dhe do ta gjeni ne kete faqe:
http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download

Per ata qe deshirojne Linux Debian atehere vizitoni:
http://www.debian.org/CD/http-ftp/

Pasi té shkarkoni systemin linux te déshires suaj hapni programin vmware dhe filloni instalizimin e linuxit duke zgjedhur opsionin new virtuall machine , atje duhet té gjeni direktorine qe keni linuxin qe bété download dhe késhtu do té filloj installizimi i linuxit hap pas hap me ndihmén e programit vmware...
Ju uroj explorime te kendshme....
Adi Stefa

e mërkurë, 10 qershor 2009

Teknologjia Wimax duke zévéndésuaré teknologjine Wifi...

Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access ) éshte njé teknologji e re wireless e ngashme me até té Wifi qé perdorim té gjithé ne laptopat tona...Por ka shume ndryshime te medha qe do ti thoshja ndryshe avantazhe..Si psh shpejtesi te médha transmetimi dhe dictanca té médha mbulimi...Deri me sot Wifi na lejon né internet né distanca té vogla afér pikave te aksesit(ose te quajtura ndryshe Hotspot) si psh ne aeroporte, né hotele, né kafe e tjera. Wimax do té jete né gjéndje té béj té njéjten gjé por me dictanca té médha mbulimi si psh te nje qyteti..duke na dhéne Ne , lirine te kemi internet kudo né qytet dhe me shpejtesi shume té madhe...pavarésisht nése ne jemi duke udhétuaré né njé tren ose duke pire kafe né cdo vend té qytetit ose fshatit qé jetojme...Né kété kohé shumé kompani te telekomunicacioneve jané duke investuaré mbi kété teknologji duke béré hapat e para té shpérnadarjes sé késaj teknologjie ne te gjithe boten....Ne Amerike dhe ne disa vénde te Europes kjo teknologji éshte béré e mundur dhe rezultatet tregojné qé eshte njé teknologji shume premtuese....
Teknologjia Wimax ofron broadband wireless access (BWA) me dictanca deri ne 50 km dhe shpejtési deri ne 150 Mbps.Sé shpejti dalin né Treg dhe laptopa te ri duke mbéshtetur jo vetem protokollat wifi(802.11a/b/g) por dhe protokollat e Wimax (802.16a/e)...Kjo eshte nje gje shumé interesante qe nuk ju fsheh qe mé emocionon dhe po pres me padurim...
Imagjinoni qytete dhe zona te nje vendi qe nuk éshte e mundur te kené internet me linja pér shkaqe té ndryeshme si ato ekonomike, gjeografike e shume té tjera, teknologjia wimax vjen dhe i zgjidh kéto probleme te ndryeshme..
Ajo qe akoma e bén teknologjine Wimax mé interesante éshté qé béhet e mundur kéto protokolla té punojne dhe ne telefonat cellularé duke e shnderuare cellularin toné né njé laptop me shpejtési te madhe aksesi ne internet(BWA)...Gje qé nuk éshté béré e mundur deri mé sot......

Wimax is Coming!!


Adi Stefa

e diel, 31 maj 2009

Nje ményre e shpejté pér té bére download cdo video!!

Ju ka rastisur ndonjéheré qé té shikoni njé video ,nje video klip, kudo né youtube, né website té ndryeshme dhe té déshironi qé até video ta beni shkarkim( download) ne kompiuterin tuaj? Pér te mos kérkuaré me programe té ndryeshme duke u lodur kétej e andej(si torent e te tjera) do ju them nje ményre té shpejté per té béré shkarkim vetém me nje klik cdo video qé ju shikoni pavaresisht nga website qe jini...eshte nje mini program qé quhet NetvideoHunter...ju mund ta béni download kété program nga ky website http://netvideohunter.com/ .
Pasi ta béni download kété program, mbyllni cdo browser qé kini te hapur dhe instalizoni programin.Pasi te mbaroni procesin e instalizimit, hapni prapé browserin(dmth programin shfletues te internetit) dhe do te vini re qe poshté ne krahe te djathte te browser do te shafqet nje simbol si ne fotografin qe ju paraqes..
Ne até moment jeni gati per te béré download cdo video qe ju shikoni me nje klik vetém..
Atehere cdo video qe ju shikoni dhe déshironi ta béni download nuk keni vetém per te hapur kété program duke bére nje klik mbi kéte symbol dhe do ju paraqitet programi hunter me nje liste videosh qe ju keni pare me pare..Ne kete pike keni dy mundesi ose te shikoni videon qe deshironi nga lista ose ta shkarkoni ne kompiuterin tuaj...
ju uroj shkarkime sa me te shpejta!!

Adi Stefa

e premte, 29 maj 2009

Bing: Makinë e re kërkuese nga Microsoft!!

Para disa ditsh ne konferencën "All Things Digital " u be inagurimi dhe provimi i makines se re kërkuese qe do te jete ne dispozicionin tone nga data 3 qershorë. Kjo makine vjen si nje përgjigje e Microsoft ndaj google dhe sic u deklarua prempton shume gjëra....Ne deklaratat qe u bënë Microsoft nuk pranon qe kjo makinë te karakterizohet si nje makinë kërkuese, por si nje makine qe mer vendime..Microsoft thotë qe kjo makinë pervec kerkimit na jep informacione decizive dhe na ndihmon ne nje kërkim shume te shpejt dhe te sakte...
Tju them te drejten nga demo i videos qe pashë duket nje makine shume e mire dhe qe mund te kaloi google ne shumë aspekte.... ju lë dhe ju te nxirni konkluzionet tuaja....Ne cdo kërkim rezultatet paraqiten ne kategori si psh koha, udhetime, reviews, foto e shumë te tjera....Dhe besoj ne datën 3 qershor mund te ketë më shumë se 100 milion njerëz qe do ta provojnë që në orët e para te publikimit.....Microsoft shpreson qe ditën qe do te publikohet makina "bing" , njerezit do te fillojne ta mendojne si makinën e parë që u vjen ndermend, per kerkimin qe ne do te deshirojmë te bëjmë....
Websiti i makines bing ështe http://www.bing.com/ComingSoon .......futuni këtu dhe shikoni videon e promocionit te makines bing....dhe ju uroj kerkime sa me te shpejta!!!!
Adi Stefa

e enjte, 2 prill 2009

Doli ne treg cellulari i ri Google Phone G1

Nuk ka pak kohé qe doli ne tregun e Anglise celulari i ri G1 ose i quajtur ndryshe Google phone.Nje cellular qe pérmbledh te gjitha teknologjité si tv,internet,telefone,Gps etj. Nje telepone qe bazohet ne open source software(dmth pa pagese). Software i ketij telefoni eshte i bazuare ne android operating system.Android eshte nje system i ri platforme pér té krijuaré shérbime né cellularé te fundit dhe sic duket po merr nje pérhapje te madhe né kohén e fundit pas nxjerjes ne treg ,te cellularit te paré G1 krijuaré me android. Ne fund te mund te shihni dhe nje video me Fuqite e ketij cellulari.
Nese blini nje cellulare te tille ka shume mundési qe mos te punojé as ne Shqipéri ,as ne Greqi ku une jetoj dhe madje as né Italy sepse kompania Google ka bére nje kontraté me T-mobile (kompani telekomunikacioni) né Angli qé ky cellulare, té pérdoret vetem nga klient me kontrata ne T-mobile.Te tilla kontrata behen shpesh here per cdo te re qe del.
Por mos u shqetésoni sepse eshte gjetur ményra per ta zhbllokuaré duke punuaré dhe ne vendin qe ju jetoni.Cili éshte kjo ményré?
Ne fillim nése keni blere nje cellulare te tille duhet te mesoni até qe quhet IMEI(THE International Mobile Equipment Identity). IMEI eshte nje numér unik qe ka cdo cellularé siper tij.IMEI zakonisht shkruhet ne plakén e brendshme posht batarise ose zakonisht IMEI mund te gjendet duke shtypur kombinimin *#06# dhe ta merni ne telefoné.
Nese gjeni kete kodé atéhere ka disa webside qe shesin kode zhbllokimi duke dhéne ju IMEI e cellularit G1, dhe duke ju dhene ata mbrapa kodin zhbllokues...Kjo proceduré do ju kushtoj reth 17 euro.
Nje webside i tille per te zhbllokuare nje Google phone(cellularé) éshte:
http://www.unlock-tmobileg1.com/...

Kompania Google beri nje kontraté te madhe dhe ka ne zotesiné e saj tashmé kompanine e telekomunikacionit GrandCentral me qellim qe te futet dynamikisht ne tregun e telekomunikacioneve dhe duke konkuruaré késhtu dhe kompanine Skype..
Tju informoje ne kete piké qé sé shpejti do dali sherbimi i ri i kompanise Google qe quhet Voice.
Ky sherbimi i ri do ju japi mundesine qe te keni nje numer universale Google voice ne cellularin tuaj(google phone)..Ne kete menyre do te keni mundesi te beni thirje telefonike ne komputerin tuaj ose ne cdo kompiuter tjeter , nga cellulari juaj ose ne cdo cellulare google phone..(imagjinoni qe telefoni behet nje kompiuter i vogel(wireless) qe e kini gjithmoné me vete dhe pervec sherbimeve internet, béni thirje telefonike ne te gjithé botén, sikur te jeni ne kompiuterin e shtépise. Eshte nje teknollogji e ngjashme me até te Skype qe ju kam thene ne komente té tjera)
Gjithastu Shérbimin Google voice do ju japi mundésine qé té lidhni telefonin e shtepisé apo cellularit tuaj me numrin universal te Google Voice duke drejtuaré te gjitha telefonatat e shtépisé apo cellularit ne numrin universal te Google voice..Politika e kompanisé Google éshteé té drejtoi cdo telefonaté te cdo kompanisé se telekomunikacionit ku gjenden né gjithé botén né sherbimin e saj duke u futur késhtu forté ne fushén e telekomunikacionit....
Shtypni ketu qe te shikoni videon me mundesite qe ofron cellulari G1 Google phone

Adi Stefa

e shtunë, 7 mars 2009

Voip (voice over ip)

Voice over Ip (voip) éshte njé nga shérbimet me te kérkuara ne kohén e fundit..Té gjitha kompanite po japin nje réndési te madhe né zhvillimin e produkteve te tyre té bazuara ne Voip teknologjiné..Voip éshte njé teknologji qe transmeton zérin sipér rjetit e té dhénave(Network data) dmth sipér njé ip (internet protocol)..Rjetet e té dhénave u zhvilluan ne fillim me konceptin e transmetimit e té dhénave si video, te dhénave digitale dhe ne vazhdim u pérmirésuan me transmetimin e IPTV,Video conferencing dhe transmetimin e zérit..duke krijuare até qé quhet sot Network converge ose e quajtur ndryshe Converged Communications dmth nje rjeté pér te gjitha shérbimet (internet,tv,telefone)
Voip teknologjia béhet e mundur népérmjet protokollave SIP(session initiation protocol) dhe H.323.
Njé nga programet me te njohura né gjithé botén pér shérbime VOIP éshte programi skype..
Ky program pérdoret nga milliona njeréz ne gjithe botén.Né fillim ky produkt filloi me konceptin e transemtimit e zérit (Voip) nga nje kompiuter né njé tjetér..Sot ofron telefonata ne cdo vend te botés, ne cdo rjet telefoniké, stabél apo cellular, me cmime shumé te uléta dhe me shérbime te tjera si Instant Messenger ,dhe fuqiné e transmetimit sms.. Kjo teknologji ku ofrohet ndermjet perdoruesve ,béhet e mundur népérmjet Peer to Peer linjave , (dmth pa marr pjesé ne kéte linjé asnjé server) . Pér té dérguare sms por dhe pér te telefonuaré né cellualare duhet perpara te blini bonus skypeout...
Te themi ne kete pike qe kemi tre lloj menyrash per telefonata Voip:
1 Nga nje kompiuter ne nje tjeter.
2 Nga nje kompiuter ne nje telefone(stabel , cellular).
3 Nga nje telefone voip ne nje tjeter telefone voip ose kompiuter.

Shume cellularé te fundit jane te pajisura me programin Skype..ne kété ményre behen te mundura telefonatat né cellulare ne gjithé botén me cmime shumé te uléta...
Per te telefonuaré ne gjithé botén pa limit kohe..do te paguani 9 euro ne muaj ose 4 euro per gjithe Europén me té gjitha sherbimet qe solla ndérmend mé larté...Pér mé shume informacione té kétij produkti vizitoni : www.skype.com/intl/en/download/skype/windows/
ju uroj biseda te kendeshme........!

Adi Stefa