Custom Search

e premte, 27 shkurt 2009

Teknologjia ne ditet tona

Ne botén e sotme ne njerezit po qendrojmé ne nje piké kritike ne perdorimin e teknologjisé per te zhvilluaré dhe te forcuaré rjetin toné njerezoré. Globalizimi i internetit eshte zhvilluaré shume shpejte nga ajo qe cdo njeri e kishte imagjinuaré. Menyra se si nderlidja sociale, ajo e biznesit, e politikés dhe ajo personale po ndodhin shume shpejte ,po shndérohet duke na mbajtur , né revolucionin e ketij rjeti botéroré...Sa zhvilluesit thyejne limitet e cfaré eshte e mundur te béhet, mundesia e rjeteve te nderlidhura qe krijojne internetin do te luaje gjithmoné nje rolé suksesi ne keto projekte zhvillimi..Teknologjia eshte ndoshta nje nga gjerat mé te réndésishme ne botén e sotme, sepse na jep mundesine te krijojmé nje bote ne te cilen kufizimet e kufijéve, distancat gjeografike,dhe kufizimet fizike béhen te paréndésishme,dhe perballohen shume lehte.Krijimi i online grupeve sociale per nderimin e ideve dhe informacioneve ka fuqine qe te riti shancet perball botés dhe te thyej tabut..Sot interneti ka nje rolé te réndésishem ne jetén tone, duke na ndéruaré ményren se si jetojmé , punojmé, dhe zbavitemi.Internet na lejon té komunikojmé té baskpunojmé, dhe te ndérlidhemi ne ményra qe kurré se kishim béré deri tani .Ne sot pérdorim internetin duke pérdorur menyra te ndryeshme si pershembull: web programet, ip telefonat, video konferencat, ne biznes,ne edukim,ne lojra zbavitése e shumé e shumé te tjera..
Sa interneti lidh njerezit dhe premton komunikime te lira, atéhere perfaqéson platformén ne te cilen mund te krijosh biznes, te informosh njerezit dhe te mbeshtetesh edukimin, shkencén dhe shtetin...

Adi Stefa

Nuk ka komente:

Posto një koment